Để đánh giá độ vĩnh cửu của các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, được khai thác trong những điều kiện của môi trường xâm thực, việc đánh giá độ sâu bị phá hoại của bê tông có ý nghĩa rất quan trọng.

Cường độ phá hoại của bê tông phụ thuộc vào cơ chế chuyển dịch của môi trường xâm thực và sự tác dụng tương hỗ của chúng với các cấu hình của bê tông chủ yếu là đá xi măng mà trong đa số các trường hợp là yếu hơn trên quan điểm ăn mòn của bê tông.

Để cho các quá trình ăn mòn phát triển cần phải có tác động thường xuyên của môi trường xâm thực lên các cấu thành của bê tông, trong đó lên cả các lớp bên trong, khi mà ranh giới ăn mòn chuyển vào sâu trong vật liệu. Trong quá trình ăn mòn bê tông còn có các cơ chế chuyển dịch các chất xâm thực đến bề mặt ăn mòn. Trong các công trình không có áp lực dưới đất và dưới nước, cũng như trong các kết cấu bão hòa nước trên mặt đất có quá trình chuyển dịch khuếch tán các chất xâm thực. Đây là trường hợp phổ biến ở ăn mòn bê tông. Khi có áp lực một phía, chênh lệch nhiệt độ hay độ ẩm hay sức hút mao dẫn thường có tác động của cơ chế lọc chuyển dịch của các chất xâm thực.

Tốc độ ăn mòn của bê tông?

Tốc độ ăn mòn của bê tông thường phát triển nhanh trong thời kỳ đầu và giảm dần theo thời kỳ đầu và giảm dần theo thời gian. Sự thay đổi của tốc độ ăn mòn liên quan với sự tạo thành các sản phẩm ăn mòn trên bề mặt phản ứng, các sản phẩm này ngăn cản sự thâm nhập của các chất xâm thực đến bề mặt phản ứng. Trong thời gian đầu tốc độ ăn mòn được xác định bởi tốc độ tác dụng tương hỗ của môi trường xâm thực với các cấu thành của bê tông hay tốc độ hoàn tan. Nhưng trên bề mặt phản ứng xuất hiện xâm thực cũng ảnh hưởng đế tốc độ ăn mòn. Thời điểm đó quy ước có thể gọi là khuếch tán- động học, tốc độ ăn mòn được xác định bởi tốc độ tác dụng tương hỗ hóa học, cũng như bởi sự khuếch tán của các chất tham gia phản ứng.

Cùng với sự tăng độ sâu bị phá hoại của bê tông và bề dày của lớp sản phẩm ăn mòn sự khuếch tán của các chất xâm thực đến bề mặt ăn mòn có ý nghĩa quyết định. Thời kỳ đó được gọi là thời kỳ khuếch tán bên trong và đối với nó sự phụ thuộc của độ sâu bị phá hoại

Tags: ,