Đá xây dựng 1×2, 2×4

Z2319927914050 Cd9f31d957ab45ac452efac1ef5d3d89