Những công trình lớn, vừa và nhỏ luôn có bóng dáng của Việt Nhật Vĩnh Phúc