Bê Tông Việt Nhật Vĩnh Phúc – Công Trình Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc